SIGN UP

TOTAL TURNOVER POINTS

(September 4, 2023)

PRIZE RANKUSERNAME TOTAL TURNOVER
1st07qr****50,382
2ndha88****48,337
3rdash9****47,500
4thh9k4****44,724
5tha0o1****43,862
6thqv8x****43,744
7tho1o1****42,909
8thh6s5****42,810
9thcv0j****42,502
10thvt4n****42,269
11thik8x****42,153
12thkt4r****40,952
13thh5p2****40,797
14thd0h4****40,007
15thos2z****39,675
16thdk6x****39,591
17thej9q****39,504
18thpa3r****39,124
19thwl9k****38,705
20thq5i2****38,332
21stxk2q****38,332
22ndb9c7****38,200
23rdf2d6****38,050
24thsm3m****37,961
25thev7o****37,846
26thva9k****37,760
27thki4p****37,757
28thic7a****37,752
29thxr2c****37,066
30thl7i1****37,016
31stx7d8****36,299
32ndt6v0****36,062
33rdfq9p****35,825
34thtn6u****35,661
35thws3g****35,542
36thv9x4****35,121
37thxf2j****34,920
38tha9r4****34,872
39thq9t3****34,226
40tht8y3****34,010
41ste8l2****33,912
42ndg9a5****33,627
43rdd8x4****33,040
44thdi8x****33,017
45thti2a****32,925
46thz1u8****32,797
47thp5s1****32,499
48thfi5t****32,349
49thb8w3****31,292
50thau8t****30,953
51stz2z1****30,742
52ndce5v****30,581
53rdj8l2****30,529
54thta6o****30,346
55thih1y****30,297
56thrl7c****29,217
57thjx3d****29,180
58thix6p****29,035
59thxy0e****29,010
60thlq6p****28,915
61stf8b9****28,592
62ndf7t3****28,463
63rdyg7k****28,300
64thlh0f****28,255
65thus2t****28,124
66thc4p9****28,094
67thj4n9****27,988
68thlf1o****27,912
69thjz8v****27,739
70thgy3x****27,332
71stob1m****27,315
72ndai9n****27,216
73rdc9e8****27,200
74thtb6l****26,980
75thdh3l****26,866
76thy8e3****26,712
77thhl4v****26,546
78thdn4r****25,736
79thmv4o****25,461
80thvf9f****25,049
81stt3j6****24,929
82nday2t****24,847
83rdls1k****24,767
84tha0z2****24,555
85thu9c6****24,317
86thbr0e****24,314
87thd8e8****24,282
88thg1y8****24,280
89thl1e3****23,995
90thji4p****23,993
91stn3q2****23,772
92ndz0b9****23,578
93rdq6t6****23,571
94thod7n****23,317
95thl3l3****23,233
96thc8l0****23,232
97the9f5****23,162
98thi8r8****22,863
99thv8s7****22,581
100thhc9t****22,367
101stj1y0****22,362
102ndm7v4****22,175
103rddu9b****21,990
104thb8q2****21,981
105thx7r9****21,348
106thpm8p****21,172
107thu5j9****21,160
108thlc6u****21,141
109thz7b8****21,113
110thjw0n****20,998
111ths7b9****20,926
112thx8o5****20,264
113thga4a****20,000

4th Week Winners

(September 4, 2023)

PRIZE RANKUSERNAME PRIZE
1st07qr**** 200,000
2ndha88**** 200,000
3rdash9**** 200,000
4thh9k4**** 20,000
5tha0o1**** 20,000
6thqv8x**** 20,000
7tho1o1**** 20,000
8thh6s5**** 20,000
9thcv0j**** 20,000
10thvt4n**** 20,000
11thik8x**** 20,000
12thkt4r**** 20,000
13thh5p2**** 20,000
14thd0h4**** 2,000
15thos2z**** 2,000
16thdk6x**** 2,000
17thej9q**** 2,000
18thpa3r**** 2,000
19thwl9k**** 2,000
20thq5i2**** 2,000
21stxk2q**** 2,000
22ndb9c7**** 2,000
23rdf2d6**** 2,000
24thsm3m**** 2,000
25thev7o**** 2,000
26thva9k**** 2,000
27thki4p**** 2,000
28thic7a**** 2,000
29thxr2c**** 2,000
30thl7i1**** 2,000
31stx7d8**** 2,000
32ndt6v0**** 2,000
33rdfq9p**** 2,000
34thtn6u**** 2,000
35thws3g**** 2,000
36thv9x4**** 2,000
37thxf2j**** 2,000
38tha9r4**** 2,000
39thq9t3**** 2,000
40tht8y3**** 2,000
41ste8l2**** 2,000
42ndg9a5**** 2,000
43rdd8x4**** 2,000
44thdi8x**** 2,000
45thti2a**** 2,000
46thz1u8**** 2,000
47thp5s1**** 2,000
48thfi5t**** 2,000
49thb8w3**** 2,000
50thau8t**** 2,000
51stz2z1**** 2,000
52ndce5v**** 2,000
53rdj8l2**** 2,000
54thta6o**** 2,000
55thih1y**** 2,000
56thrl7c**** 2,000
57thjx3d**** 2,000
58thix6p**** 2,000
59thxy0e**** 2,000
60thlq6p**** 2,000
61stf8b9**** 2,000
62ndf7t3**** 2,000
63rdyg7k**** 2,000
64thlh0f**** 2,000
65thus2t**** 2,000
66thc4p9**** 2,000
67thj4n9**** 2,000
68thlf1o**** 2,000
69thjz8v**** 2,000
70thgy3x**** 2,000
71stob1m**** 2,000
72ndai9n**** 2,000
73rdc9e8**** 2,000
74thtb6l**** 2,000
75thdh3l**** 2,000
76thy8e3**** 2,000
77thhl4v**** 2,000
78thdn4r**** 2,000
79thmv4o**** 2,000
80thvf9f**** 2,000
81stt3j6**** 2,000
82nday2t**** 2,000
83rdls1k**** 2,000
84tha0z2**** 2,000
85thu9c6**** 2,000
86thbr0e**** 2,000
87thd8e8**** 2,000
88thg1y8**** 2,000
89thl1e3**** 2,000
90thji4p**** 2,000
91stn3q2**** 2,000
92ndz0b9**** 2,000
93rdq6t6**** 2,000
94thod7n**** 2,000
95thl3l3**** 2,000
96thc8l0**** 2,000
97the9f5**** 2,000
98thi8r8**** 2,000
99thv8s7**** 2,000
100thhc9t**** 2,000
101stj1y0**** 2,000
102ndm7v4**** 2,000
103rddu9b**** 2,000
104thb8q2**** 2,000
105thx7r9**** 2,000
106thpm8p**** 2,000
107thu5j9**** 2,000
108thlc6u**** 2,000
109thz7b8**** 2,000
110thjw0n**** 2,000
111ths7b9**** 2,000
112thx8o5**** 2,000
113thga4a**** 2,000

5th Week Winners

PRIZE RANKUSERNAMEPRIZE
1st????????????
2nd????????????
3rd????????????
4th????????????
5th????????????
6th????????????
7th????????????
8th????????????
9th????????????
10th????????????
11th????????????
12th????????????
13th????????????
14th????????????
15th????????????
16th????????????
17th????????????
18th????????????
19th????????????
20th????????????
21st????????????
22nd????????????
23rd????????????
24th????????????
25th????????????
26th????????????
27th????????????
28th????????????
29th????????????
30th????????????
31st????????????
32nd????????????
33rd????????????
34th????????????
35th????????????
36th????????????
37th????????????
38th????????????
39th????????????
40th????????????
41st????????????
42nd????????????
43rd????????????
44th????????????
45th????????????
46th????????????
47th????????????
48th????????????
49th????????????
50th????????????
51st????????????
52nd????????????
53rd????????????
54th????????????
55th????????????
56th????????????
57th????????????
58th????????????
59th????????????
60th????????????
61st????????????
62nd????????????
63rd????????????
64th????????????
65th????????????
66th????????????
67th????????????
68th????????????
69th????????????
70th????????????
71st????????????
72nd????????????
73rd????????????
74th????????????
75th????????????
76th????????????
77th????????????
78th????????????
79th????????????
80th????????????
81st????????????
82nd????????????
83rd????????????
84th????????????
85th????????????
86th????????????
87th????????????
88th????????????
89th????????????
90th????????????
91st????????????
92nd????????????
93rd????????????
94th????????????
95th????????????
96th????????????
97th????????????
98th????????????
99th????????????
100th????????????
101st????????????
102nd????????????
103rd????????????
104th????????????
105th????????????
106th????????????
107th????????????
108th????????????
109th????????????
110th????????????
111th????????????
112th????????????
113th????????????

1st Week Winners

(August 14, 2023)

PRIZE RANKUSERNAME PRIZE
1sttvt0****200,000
2ndqr3c****200,000
3rdcx46****200,000
4thvq7q****20,000
5thh1hs****20,000
6thrb5s****20,000
7thfsi3****20,000
8thjg33****20,000
9tht4ss****20,000
10thd8sh****20,000
11thrc08****20,000
12thk2cs****20,000
13thxqhs****20,000
14thcus2****2,000
15thd6ar****2,000
16thj7an****2,000
17thz23s****2,000
18thsbl2****2,000
19thwecb****2,000
20thyd2s****2,000
21stcxx2****2,000
22ndiyc3****2,000
23rdfk32****2,000
24thrj8s****2,000
25thex2s****2,000
26thzlms****2,000
27thbym1****2,000
28thdbtt****2,000
29thsh2s****2,000
30thbw8d****2,000
31stlq1u****2,000
32ndc0qw****2,000
33rdx1xw****2,000
34thr0vo****2,000
35thq5mq****2,000
36thv4dq****2,000
37thed4r****2,000
38thld7c****2,000
39thtts2****2,000
40thmavw****2,000
41stgimc****2,000
42ndnpa9****2,000
43rdes2s****2,000
44thyc1u****2,000
45thycs9****2,000
46thmm2x****2,000
47tht5ih****2,000
48thxf7s***2,000
49thgi8s****2,000
50thhr9s****2,000
51stkkux****2,000
52ndhbij****2,000
53rdmzzy****2,000
54thwj3s****2,000
55thuj9v****2,000
56the1f2****2,000
57the33s****2,000
58thxxx0****2,000
59thf092****2,000
60thgs2s****2,000
61stnjgs****2,000
62nduoy7****2,000
63rdmrt6****2,000
64thyqh6****2,000
65thugh6****2,000
66thlyq3****2,000
67thhr2s****2,000
68thicn0****2,000
69thoi2s****2,000
70thbi0d****2,000
71stsp7w****2,000
72ndq122****2,000
73rdd2s6****2,000
74thi0s2****2,000
75thj0d0****2,000
76thann2****2,000
77thteeh****2,000
78thzwqw****2,000
79thnwxw****2,000
80thpcr2****2,000
81stiohs****2,000
82ndfv2s****2,000
83rdsr5s****2,000
84thlr1w****2,000
85thhr7r****2,000
86thjk13****2,000
87thavww****2,000
88thkvxa****2,000
89thrkss****2,000
90thvkm0****2,000
91stgvr3****2,000
92ndrgw7****2,000
93rdckz0****2,000
94thavw2****2,000
95thqu2r****2,000
96thvdj3****2,000
97thht2s****2,000
98thfgqq****2,000
99thuwp8****2,000
100thh227****2,000
101stlsg1****2,000
102nduys6****2,000
103rdkzl3****2,000
104thypj8****2,000
105thete8****2,000
106thlqa2****2,000
107thmmt0****2,000
108thgyz6****2,000
109thjbj8****2,000
110thkby8****2,000
111thyhd4****2,000
112thtt8s****2,000
113thv2vq****2,000

2nd Week Winners

(August 21, 2023)

PRIZE RANKUSERNAME PRIZE
1stdf4j**** 200,000
2ndk627**** 200,000
3rdy2m2**** 200,000
4thio0z**** 20,000
5thjg6x**** 20,000
6thq0j8**** 20,000
7thsf3e**** 20,000
8thhw0s**** 20,000
9thb3v9**** 20,000
10tha1r7**** 20,000
11thgk7p**** 20,000
12tha1w8**** 20,000
13thmf7u**** 20,000
14thki6h**** 2,000
15thp8o5**** 2,000
16thpy7s**** 2,000
17thpv0o**** 2,000
18tha6f5**** 2,000
19thum4w**** 2,000
20thjp9l**** 2,000
21stw0k2**** 2,000
22ndh0a8**** 2,000
23rdsd6j**** 2,000
24the3d3**** 2,000
25tha8f3**** 2,000
26thk8q0**** 2,000
27thlw5q**** 2,000
28thvp9c**** 2,000
29thou9y**** 2,000
30thmk0j**** 2,000
31stoi8i**** 2,000
32ndj9f5**** 2,000
33rdx0s1**** 2,000
34thzo8y**** 2,000
35the2l5**** 2,000
36thy4s0**** 2,000
37thv7e1**** 2,000
38thu1q3**** 2,000
39thdw2k**** 2,000
40tho2e2**** 2,000
41stwb3l**** 2,000
42ndm6f7**** 2,000
43rdk8n4**** 2,000
44thd4j6**** 2,000
45thke2g**** 2,000
46thww7h**** 2,000
47thhp0z**** 2,000
48thp3e5**** 2,000
49ths7p0**** 2,000
50tho1a9**** 2,000
51stif7n**** 2,000
52ndb5w1**** 2,000
53rdk4r9**** 2,000
54thc2v7**** 2,000
55tht9s5**** 2,000
56thqq7t**** 2,000
57thl6s1**** 2,000
58thn7d0**** 2,000
59thk2e1**** 2,000
60thna8w**** 2,000
61stq6p6**** 2,000
62ndtp9u**** 2,000
63rdu3z3**** 2,000
64tha1s8**** 2,000
65thd9j4**** 2,000
66thd5y4**** 2,000
67thj1a3**** 2,000
68thb9w9**** 2,000
69thii5f**** 2,000
70thh8l2**** 2,000
71sto7s1**** 2,000
72ndh7e9**** 2,000
73rdub1b**** 2,000
74thah3h**** 2,000
75thp8u6**** 2,000
76thh4r3**** 2,000
77thd4z5**** 2,000
78thd0n8**** 2,000
79thhw5r**** 2,000
80thm1z1**** 2,000
81ste2u2**** 2,000
82ndx3a7**** 2,000
83rdar0n**** 2,000
84thk1w8**** 2,000
85thyw1r**** 2,000
86thy4v7**** 2,000
87theb8g**** 2,000
88thl2s2**** 2,000
89tha0u6**** 2,000
90thr5d3**** 2,000
91stnd5l**** 2,000
92ndgc9j**** 2,000
93rdm5h1**** 2,000
94thim3i**** 2,000
95thm5p2**** 2,000
96thv4k1**** 2,000
97thri2n**** 2,000
98thqe1o**** 2,000
99thl0k6**** 2,000
100thr1z6**** 2,000
101stcs4i**** 2,000
102ndg3u8**** 2,000
103rdij2k**** 2,000
104ths6p0**** 2,000
105thv2f9**** 2,000
106tha4f6**** 2,000
107thnn5z**** 2,000
108thc8o6**** 2,000
109thr0y9**** 2,000
110thyh6n**** 2,000
111thu5n4**** 2,000
112thf3j5**** 2,000
113thcd43 2,000

3rd Week Winners

(August 28, 2023)

PRIZE RANKUSERNAME PRIZE
1stk14z**** 200,000
2ndi7d1**** 200,000
3rdwAsq**** 200,000
4tha100**** 20,000
5thbi0y**** 20,000
6thsv4r**** 20,000
7the1b9**** 20,000
8thke6m**** 20,000
9thj4d7**** 20,000
10tha1b9**** 20,000
11this9o**** 20,000
12thb5k8**** 20,000
13thn2m5**** 20,000
14thb1c8**** 2,000
15thy1f0**** 2,000
16thq0s2**** 2,000
17thnq1b**** 2,000
18thnm5m**** 2,000
19thu7e5**** 2,000
20thc2t3**** 2,000
21sty0k1**** 2,000
22ndq4q3**** 2,000
23rdeq6s**** 2,000
24thj8i0**** 2,000
25thnj7h**** 2,000
26thc7s2**** 2,000
27thj2d1**** 2,000
28thjp4i**** 2,000
29ths1j1**** 2,000
30thp4f4**** 2,000
31stam0c**** 2,000
32ndp4j4**** 2,000
33rdn3z4**** 2,000
34thn6f3**** 2,000
35thd6i9**** 2,000
36thjy5q**** 2,000
37thyq1a**** 2,000
38thzy2v**** 2,000
39the9b0**** 2,000
40thgs3y**** 2,000
41stld5t**** 2,000
42ndh7e6**** 2,000
43rdb3o7**** 2,000
44thnd9y**** 2,000
45thf0h2**** 2,000
46thu5w4**** 2,000
47thrt9t**** 2,000
48thdu4d**** 2,000
49thp6p9**** 2,000
50thvg6y**** 2,000
51str2o4**** 2,000
52ndmk5z**** 2,000
53rdb4y0**** 2,000
54thdl6r**** 2,000
55tho1d6**** 2,000
56thh3a5**** 2,000
57thcr8e**** 2,000
58tht3o1**** 2,000
59thli6c**** 2,000
60thkm2n**** 2,000
61stu2f2**** 2,000
62ndc4i9**** 2,000
63rdi6z0**** 2,000
64thv0f8**** 2,000
65thl7b6**** 2,000
66thj2a1**** 2,000
67thru8w**** 2,000
68thyv5q**** 2,000
69thz5k9**** 2,000
70thm7w8**** 2,000
71stzw3g**** 2,000
72ndcj5v**** 2,000
73rdk5l7**** 2,000
74ths4o0**** 2,000
75thr2g1**** 2,000
76thvj9l**** 2,000
77thtq7e**** 2,000
78tha7b6**** 2,000
79thvf0z**** 2,000
80thib3c**** 2,000
81sthp9b**** 2,000
82ndw9u3**** 2,000
83rda6i0**** 2,000
84thd3o1**** 2,000
85tha9v4**** 2,000
86thh7x6**** 2,000
87thay0q**** 2,000
88thid5a**** 2,000
89thg6f2**** 2,000
90the1g0**** 2,000
91styz3i**** 2,000
92ndmv4x**** 2,000
93rdng1r**** 2,000
94thhc9b**** 2,000
95thr2a0**** 2,000
96thrw3b**** 2,000
97thq2i2**** 2,000
98thy6c5**** 2,000
99thk0y9**** 2,000
100thk5p4**** 2,000
101stf7b3**** 2,000
102ndd7s4**** 2,000
103rdog3v**** 2,000
104thbj7j**** 2,000
105ths5a5**** 2,000
106thlu9s**** 2,000
107this2q**** 2,000
108thc2c1**** 2,000
109thas7y**** 2,000
110thf9p5**** 2,000
111thg0w7**** 2,000
112thw1p5**** 2,000
113this3e**** 2,000

flash tournament

How to participate: Register an account with Betjee Fulfill the minimum eligibility criteria.

All Betjee registered players are eligible to participate in the Flash Tournament.

Promotion period: 8th of August 2023 until 5th of September 2023

COUNTRY AND LANGUAGE

PRIZE LIST

PRIZE WINNERS PRIZE AMOUNT
Champion Prize3Rs. 200,000.00
2nd Prize 10Rs. 20,000.00
3rd Prize 100Rs. 2,000.00
Weekly Total Prize: Rs. 1,000,000.00

FLASH TOURNAMENT FIXED 800

Betjee Flash Tournament

Challenge! Rs.800 wins Rs. 1,000,000 prizes.

How to win?
 1. Member clicks the “Betjee tournament promotion”,
 2. Member deposits fix Rs.800.
 3. Bets on any games except Ludobet & Bpoker.
 4. After deposited, member starts playing on any game of Betjee to accumulate the turnover and win a cash prize!
Special note:
 1. For Betjee Bronze & Silver members only!
 2. Each member has one time per day from Monday to Sunday.
 3. Once a member has consumed all the credits on the day the tournament ends, however, on the same day, the member still can deposit but will not be counted and accumulate on the tournament turnover.
 4. Members can join again the tournament but only on succeeding day and turnover will be reset and re-accumulated.
 5. Every Sunday at 24:00:00 (GMT+5) the weekly tournament end for checking the result!
 6. The top 3 winner result will be announced every Wednesday on Betjee’s official website, highest turnover members will rank and wins total of Rs.1,000,000 prizes.
 7. The winning prize will issue to winner’s Betjee account on Wednesday as well.
 8. Each player will be selected the highest turnover as the final for the weekly prize.
 9. No multiple account allows to apply to the tournament.
 10. No opposite betting and cross betting… otherwise the member will be disqualified from the tournament.
 11. Every Monday at 00:00:00 (GMT+5) the tournament will restart again.
 12. Total tournament period from Aug-8, 2023 till Sep-05, 2023, last for 5 weeks.
 13. This promotion cannot be combined with any other deposit promotion.
 14. Betjee General Terms & Conditions apply.
PRIZE WINNERS PRIZE AMOUNT
Champion Prize3Rs. 200,000.00
2nd Prize10Rs. 20,000.00
3rd Prize100Rs. 2,000.00

MASTER AGENT COMMISSION EXTRA 5.0%  LIFETIME

Promo Period:  JULY 1, 2024 to JULY 31, 2024

To know more about this promotion, please contact our Betjee Affiliate Manager — WhatsApp and/or Telegram.

Sign up now:
bjaff.com
 
Telegram
https://t.me/betjeeaffiliate

.

AFFILIATE 1500 Daily Bonus for New Players 

Promo Period:

FEB 29, 2024 to MARCH 31, 2024

Mechanics:

Referral Count:

 1. 5 to 10 new referrals: Receive a 1000 bonus referred player.
 2. More than 11 new referrals: Get a 1500 bonus referred player.
 3. Wagering Requirement: 6x for bonus withdrawal.
 4. Deposit Requirement: Referred players must make a minimum deposit of 1000.
 5. Bonus Crediting: Bonuses credited upon new player’s deposit and meeting criteria.
 6. Terms: Adherence to promotion terms and conditions is essential.

To know more about this promotion, please contact our Betjee Affiliate Manager — WhatsApp and/or Telegram.

Website:
https://bjaff.com

Contact:
WhatsApp Affiliate PK


Telegram
https://t.me/Affiliatebetjeepk